Dret migratori i estrangeria

Duem a terme la tramitació de qualsevol tipus de procediment relacionat amb la migració, ja sigui en qüestions d’estrangeria o nacionalitat, en seu Administrativa o judicial davant de la jurisdicció Contenciós-Administrativa.


Règim no comunitari
Reagrupament familiar.

Residència per arrelament social.

Residència per arrelament laboral.

Residència per arrelament familiar.

Residència per circumstàncies excepcionals.

Residència temporal per reagrupament familiar.

Residència no lucrativa.

Residència independent de familiars reagrupats.

Permís d’estada per estudis.

Autorització inicial de residència i treball.

Modificació i renovació dels diversos tipus d’autoritzacions.


Règim comunitari
Sol·licitud de targeta de familiar de ciutadà comunitari.

Inscripció en el Registre Central d’Estrangers.

Reagrupament comunitari.

Modificacions i renovacions.


Asil i protecció internacional
Residència temporal per raons humanitàries.

Residència temporal per raons de protecció internacional.

Estatut del refugiat.


Recursos
Recursos d’alçada, reposició i extraordinari de revisió contra resolucions de l’Administració en matèria d’estrangeria.

Recursos jurisdiccionals davant dels jutjats del contenciós-administratiu.


Nacionalitat
Expedients de nacionalitat per residència.

Autorització per sol·licitar la nacionalitat per residència del menor de 14 anys.

Expedients de nacionalitat per opció.

Recursos contra la denegació de la sol·licitud de nacionalitat.


Procediments sancionadors
Assistència a comissaria.

Al·legacions contra la proposta d’expulsió.

Recurs contra la resolució d’expulsió.

Recurs contra l’ordre de retorn.

Intervenció en procediments d’internament.